باکس Dk9-DSS

این باکس در کنار گوشی های DK9-25 یا DK9-15 قرار می گیرد و تعداد کلیدهای قابل تعریف آنرا افزایش می دهد. هر کلید دارای LED دو رنگ بوده و می تواند به صورت BLF/DSS/System Feature تعریف شود. هر کلید چهار تعریف متفاوت داشته و با کلیدهای M-1 الی M-4 می توان به آنها دسترسی داشت. عملا این باکس 120 (4x30) کلید  به کلیدهای گوشی اضافه می کند که در هر لحظه وضعیت 30 تا از آنها توسط LED ها نمایش داده می شود.