پنلهای بیمارستانی تماس عادی، احضار اضطراری، احضار همکار

پنل تماس عادی: جهت احضار پرستار در شرایط عادی بکار می رود. امکان اتصال شاسی و استفاده آن در کنار بیمار وجود دارد. رنگ این پنل سبز می باشد. 

پنل احضار اضطراری: جهت احضار پرستار در شرایط اضطراری استفاده می شود. رنگ این پنل قرمز می باشد.

پنل احضار همکار: هنگامی که پرستار حاضر در اتاق، به تنهایی از عهده کار بر نمی آید می تواند از این پنل استفاده کرده و یکی دیگر از همکاران خود را خبر نماید.